දෙල් පැල විකිණීමට ඇත.

Published by Mahendra Bodiguptha Wijekoon 01 May 12:35 pm Alawwa, Kurunegala

  • දෙල් පැල විකිණීමට ඇත.
Negotiable

හොද වර්ගයේ රට දෙල් පැල, මව් ශාකයෙන් බෙදී යන පැල

Contact

Other Food & Agriculture
For Sell
Kurunegala, Alawwa
Save ad as favorite