පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක්

Published by Chamu Subhash 27 Sep 16:37 pm Kurunegala, Kurunegala

  • පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක්
  • පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක්
  • පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක්
  • පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා ඉඩමක්
Rs 55,000

පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයෙන් අගනා පර්චස් 100 විකිනීමට..
පොතුහැර සිට 5Km
පොතුහැර වදාකඩ මාර්ගයේ සිට මීටර් 300දුරින් අඩි 12මාර්ගය
පොතුහැර නගරයට විනාඩි 5යි
කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 15යි
නාරම්මල නගරයට විනාඩි 15යි
පොල්ගහවෙල නගරයට විනාඩි 15යි
අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට විනාඩි 10යි
තනි හතරැස් සමතලා ඉඩමක්…
පදිංචියට වගාවට ඉතාමත් සුදුසුයි
පිරිසිදු ජල පහසුකම් සහිතයි
විදුලිය සහිතයි
පොල්ගස් 15 සහ තේක්ක ගස් කිහිපයක් ඇත.
ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට

පර්චස් එකක් 55000
මිල සාකච්ඡා කරගත හැක
0767869306


Contact

Land
Land type: Agricultural, Residential, Other
Land Size: 92 perches
Address: Lihinigiriya ,pothuhera
For Sell
Kurunegala, Kurunegala
Save ad as favorite