වටරැක සමනලතැන්නෙන් අගනා ඉඩමක්

Published by Ranjith 10 Feb 07:19 am Homagama, Colombo

  • වටරැක සමනලතැන්නෙන් අගනා ඉඩමක්
Rs 475,000

වටරැක සමනලතැන්නෙන් පර්චස් 90 ක අගනා ඉඩමක් විකිණීමට .

විස්තර සදහා අමතන්න
0713468402
0777775136

Contact

Land
Land type: Residential
Land Size: 90 perches
For Sell
Colombo, Homagama
Save ad as favorite